Co składa się na koszt leasingu?

Na ostateczny koszt leasingu wpływają wszelkie opłaty towarzyszące, takie jak wpłata początkowa czy opłaty manipulacyjne.

Wpłata początkowa, zwana również czynszem inicjalnym, uiszczana jest w momencie zawarcia umowy lub oddania przedmiotu leasingu w użytkowanie. Jej wartość jest określona w umowie i wpływa na wysokość rat leasingowych. Im wyższa wpłata początkowa, tym niższa suma opłat leasingowych należnych od korzystającego. Na koszt leasingu mogą składać się także opłaty manipulacyjne, które leasingobiorca uiszcza z tytułu kosztów obsługi transakcji. Są to opłaty początkowe i często ich uiszczenie jest warunkiem odbioru przedmiotu leasingu przez korzystającego. Jednak pobieranie opłat manipulacyjnych jest zjawiskiem coraz rzadszym, firmy leasingowe odchodzą od tej praktyki.

Głównym obciążeniem finansowym, z którym musi liczyć się leasingobiorca, są raty leasingowe. Przybierają one zazwyczaj formę comiesięcznego czynszu. Wysokość rat może być dowolnie uregulowana przez obie strony umowy; mogą to być raty równomierne, czyli ich wysokość będzie taka sama przez cały okres trwania umowy, raty degresywne, które będą malały oraz raty progresywne rosnące wraz z upływem czasu umowy. Szczególnie korzystne dla leasingobiorcy są raty ustalone indywidualnie, biorące pod uwagę sezonowość działalności korzystającego.

Znaczącym czynnikiem wpływającym na ostateczną wysokość kosztu leasingu jest wartość wykupu przedmiotu, który ma zazwyczaj charakter obligatoryjny dla obu stron umowy. Swoistym wydatkiem, który jednak nie jest wliczany do wysokości całkowitego kosztu leasingu, jest koszt ubezpieczenia przedmiotu transakcji. Kodeks cywilny w przepisach dotyczących umowy leasingu, nie reguluje, kto ma ponieść ciężar ubezpieczenia, jednakże w praktyce spoczywa on zazwyczaj na leasingobiorcy.

W uzasadnionych przypadkach firma leasingowa może oczekiwać również wpłaty tzw. depozytu gwarancyjnego. Depozyt gwarancyjny ma zabezpieczyć ewentualne roszczenia finansującego w przypadku nienależytego wykonania umowy przez korzystającego. Wydatek ten nie jest zaliczany do kosztów leasingu. Depozyt ma charakter zwrotny, ponieważ po zakończeniu umowy jest zwracany leasingobiorcy albo zaliczany na poczet płatności ostatnich rat leasingowych lub wykupu przedmiotu umowy.

Na wysokość kosztu całkowitego leasingu mają wpływ: wysokość wkładu własnego, okres obowiązywania umowy, wysokość wykupu oraz stopa procentowa właściwa dla waluty umowy  leasingowej (WIBOR dla PLN, EURLIBOR dla EUR, LIBOR dla pozostałych walut).

Reklamy

Odliczenie VAT od części samochodowych

Jeśli auto jest użytkowane do celów firmowych i spełnia, według ustawy o podatku VAT, kryteria samochodu ciężarowego, to istnieje możliwość odliczania VAT od ceny paliwa. Można też odliczać podatek od innych płynów eksploatacyjnych, np. oleju czy płynu do spryskiwacza. Wszelkie naprawy, przeglądy i części zamienne do samochodu również pozwalają odliczyć zawarty w nich VAT.